Główny » handel algorytmiczny » Akcjonariusz większościowy

Akcjonariusz większościowy

handel algorytmiczny : Akcjonariusz większościowy
Co to jest większościowy akcjonariusz?

Udziałowcem większościowym jest osoba lub podmiot, który jest właścicielem i kontroluje ponad 50 procent akcji spółki. Daje to osobie lub podmiotowi znaczący wpływ na kierownictwo spółki, jeśli ich akcje są akcjami z prawem głosu, ponieważ mogą one głosować, a następnie głosować za ich pożądanym kierunkiem.

Zrozumienie akcjonariusza większościowego

Udziałowcem większościowym jest często założyciel spółki lub, w przypadku przedsiębiorstw o ​​długiej historii, potomkowie założyciela. Poprzez kontrolę ponad połowy udziałów w głosowaniu większościowy akcjonariusz jest kluczowym udziałowcem i ma wpływ na działalność biznesową i kierownictwo strategiczne spółki. Ich uprawnienia mogą obejmować zastępowanie członków korporacji lub zarządu. Większościowy akcjonariusz występuje częściej w spółkach prywatnych niż spółkach publicznych i nie wszystkie spółki mają większościowego akcjonariusza.

Większość akcjonariuszy różni się stylem zarządzania. Niektórzy pozostają zaangażowani w codzienne operacje, podczas gdy inni przekazują zarządzanie kierownictwu firmy. Większość akcjonariuszy, którzy chcą wyjść z działalności gospodarczej lub osłabić swoją pozycję, może przejawiać konkurencję lub firmy private equity, aby sprzedać swój udział lub całą spółkę dla zysku. Ponieważ większościowy udziałowiec zwykle kontroluje losy firmy, wrogie starania o nią raczej nie powiodą się.

Większość akcjonariuszy spółki może, ale nie musi, być członkiem wyższej kadry kierowniczej, na przykład dyrektorem naczelnym. W mniejszych spółkach z ograniczoną liczbą udziałów CEO może również pełnić funkcję większościowego akcjonariusza. W większych firmach o kapitalizacji rynkowej w miliardach dolarów inwestorami firmy mogą być inne instytucje posiadające większą liczbę akcji.

Kluczowe dania na wynos

  • Większościowym akcjonariuszem jest osoba lub podmiot, który posiada ponad 50% akcji spółki.
  • Jeżeli większościowy akcjonariusz posiada akcje z prawem głosu, dyktuje kierunek spółki swoją siłą głosu.
  • Wyjątkiem od prawa głosu akcjonariusza większościowego jest sytuacja, w której wymagana jest nadwyżka większości głosów w przypadku określonej kwestii głosowania lub gdy określone regulaminy spółki ograniczają uprawnienia akcjonariusza większościowego.

Większość akcjonariuszy i wykupy

Aby nastąpił wykup, podmiot zewnętrzny musi nabyć ponad 50 procent zaległych akcji spółki docelowej lub posiadać co najmniej 50 procent obecnych akcjonariuszy, którzy będą głosować za wykupem.

Mimo że większościowy akcjonariusz może posiadać więcej niż połowę akcji spółki, może nie być uprawniony do autoryzacji wykupu bez dodatkowego wsparcia, w zależności od postanowień regulaminu spółki. W przypadkach, w których do wykupu wymagana jest nadrzędność, udziałowiec większościowy może być jedynym czynnikiem decydującym tylko w przypadkach, w których posiada wystarczającą ilość akcji, aby spełnić wymaganie większości, a udziałowcy mniejszościowi nie mają dodatkowych praw do blokowania wysiłku.

Prawa akcjonariuszy mniejszościowych mogą obejmować deklarację działania pochodnego lub oszustwa, które skutecznie blokują dokończenie wykupu. Jeżeli akcjonariusze mniejszościowi uważają, że warunki wykupu są niesprawiedliwe i chcą zrezygnować z ukierunkowanej działalności, mogą skorzystać z praw do oceny. Pozwala to sądowi ustalić, czy oferowana cena akcji jest uczciwa i ma możliwość zmuszenia firmy inicjującej wykup do zaoferowania określonej ceny.

Przykład większościowego akcjonariusza

Większość akcjonariuszy to często spółki posiadające pakiet kontrolny wielu spółek. Berkshire Hathaway, którego Warren Buffett jest dyrektorem generalnym, posiada pakiet kontrolny w wielu spółkach.

Berkshire Hathaway (klasa A) ma samych akcjonariuszy, przy czym Feri Wealth Management jest największym posiadaczem 18% udziałów. Oznacza to, że Berkshire nie ma większościowego akcjonariusza.

Spośród znanych firm dość rzadko znajduje się takiego akcjonariusza, który ma większościowego akcjonariusza, ponieważ firmy o dużej renomie są często tak duże. Jedynym wyjątkiem jest Dell Inc. Po objęciu firmy prywatną w 2013 r., A następnie przywróceniu jej na rynek publiczny w 2018 r., Od 2019 r. Micheal Dell kontroluje około połowę kapitału własnego spółki i około 75% głosów z akcji według Bloomberga. Osiągnięto to dzięki emisji publicznych akcji o niskim głosowaniu w 2018 r., Wynikającej ze złożonej struktury akcji, która istniała przed ponownym upublicznieniem spółki.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Definicja akcjonariusza Akcjonariusz to każda osoba, firma lub instytucja, która jest właścicielem co najmniej jednego udziału w spółce. więcej Definicja pakietu kontrolnego Definicja pakietu kontrolnego ma miejsce, gdy akcjonariusz lub grupa działająca w naturze posiada większość akcji spółki z prawem głosu. więcej Kontrola robocza Kontrola robocza ma miejsce, gdy mniejszościowy akcjonariusz (lub akcjonariusze) mają wystarczającą moc głosu, aby wpływać lub określać politykę korporacyjną. więcej Własność podwójnej klasy Własność podwójnej klasy jest rodzajem podziału akcji, w ramach którego firmy emitują akcje, które mogą mieć taki sam udział własnościowy, ale różne prawa głosu. więcej akcji klasy B Akcje klasy B to klasyfikacja akcji zwykłych, której może towarzyszyć więcej lub mniej praw głosu niż akcje klasy A. Chociaż często uważa się, że akcje klasy A dają więcej praw głosu niż akcje klasy B, nie zawsze tak jest. Firmy często będą próbowały ukryć wady związane z posiadaniem akcji o mniejszej liczbie głosów, nazywając te akcje „Klasą A”, a te z większą liczbą głosów „Klasą B.” więcej Co to jest prawo do głosowania akcjonariuszy? Prawo głosu to prawo akcjonariusza do głosowania w sprawach polityki korporacyjnej. Często głosuje się przez pełnomocnika. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz